تبلیغات

تعبیر خواب رابطه جنسی و بیرون آمدن منی در خواب (انواع تعبیر خواب رابطه جنسی)

تعبیر خواب رابطه جنسی و بیرون آمدن منی در خواب (انواع تعبیر خواب رابطه جنسی) تعبیر خواب رابطه جنسی و بیرون آمدن منی در خواب 

تعداد زیادی از اوقات در خواب میبینیم که با افراد گوناگون رابطه جنسی برقرار میکنیم و در حالت خواب ارضای جنسی می‌شویم. تعبیر خواب رابطه با مرد غریبه یا رابطه جنسی با زن در خواب ؛ تعبیر خواب با مرد غریبه در خواب را این جا بخوانید.

1 – تعبیر خواب رابطه جنسی و ارضا شدن در خواب

با تعبیر خواب رابطه جنسی «سکس» ارضا شدن در خواب ؛ تعبیر خواب همجنس بازی، تعبیر خواب رابطه جنسی حیوانات و تعبیر خواب فیلم پورن همراه باشید.تعبیر خواب ارضا شدن و دیدن روابط جنسی و جماع در خواب را برای شما آورده ایم.

خواب نزدیکی و پس از ان ارضا شدن می‌تواند در مرحله نخست احتلاو بوده و یا یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب های‌ شیطانی تعبیر ندارند. پس همواره این نکته را در نظر داشته باشید.

2- تعبیر خواب رابطه جنسی با غریبه

معبرین غربی گویند

داشتن رابطه جنسی با فرد غریبه ممکن است نشان دهنده تغییرات در خود شود و شما به فرد جدیدی تبدیل شوید.سکس با فرد غریبه همچنین نشان میدهد که شما برای پذیرفتن فرصت‌های‌ جدید و تغییرات آماده هستید.

3- تعبیر خواب ارضا شدن

اگر در خواب بیند که ارضا شده و جنب است، دلیل که در حرام، آشفته و سرگشته شده باشد و بعضی از معبران گویند: سفر کند، و مراد دنیا بیاید و کارش تباه شود.

4- تعبیر خواب شستن پس از ارضا

اگر بیند خود را از آب منی بشست و جامه بپوشید، دلیل که سرانجام از ان کار رسته گردد و کار بسته شود. اگر بیند خود را به تمامی نشست، دلیل که کارش تمام نشود، یعنی تمام برنیاید

براهیم کرمانی گوید: اگر کسی در خواب ارضا شدن بیند، خود را و عریان، دلیل که درکار خود متحیر و عاجز شود. اگر بیند خود را گرمابه بشست و بیرون آمد و جامه پاکیزه در پوشید، دلیل است به خدا باز آید و توبه کند.

حضرت دانيال گويد: مجامعت كردن در خواب روا شدن حاجت است، خاصه چون بيند كه مني از وي جدا گرديد. اگر كسي بيند با كسي جماع نمود، دليل است از ان كس نيكي بيند و حاجت او روا شود.

اگر بيند كسي با او جماع نمود، دليل كه خاندان او توانگر گردند. اگر بيند با زن خود مجامعت كرد، چنانكه زن ا و بالا بود و مرد در زير، دليل است زني ديگر خواهد و از وي خير و منفعت بيند.

تعبیر خواب رابطه جنسی و بیرون آمدن منی در خواب (انواع تعبیر خواب رابطه جنسی)

5- تعبیر خواب رابطه جنسی در خواب از محمدبن سيرين

اگر بيند با زن خود يا زني ديگر از راهي ديگر مجامعت كرد، دليل كه مردي مبتدع بود بر طلب كار ناسزا و در ان كار او را مصلحت نباشد و سنت …رسول «ص» نگاه ندارد. اگر بيند با مادر يا خواهر يا كسي ديگر كه بر وي حرام است مجامعت كرد، دليل كه هفت خويش از وي بريده شود. اگر زنده بود يا مرده، دليل بر غم و اندوه بود و بعضي از معبران گويند:

از زنده بود از وي خير و نيكي بيند و باشد حج اسلام نمايد. اگر بيند با زن كه مرده است جماع نمود، دليل است غمگين و مستمند باشد. اگر بيند با زن مرده بيگانه جماع كرد، دليل كه كاري كه از ان نوميد شده باشد به تمامي بيابد. اگر بيند با جوانِ مجهول مجامعت نمود از او خير و نيكي بيند.

اگر ان مرد جوان مشهور است بر وي ظفر يابد. اگر بيند جماع با مرد پير مي كرد، دليل است خير و نيكي بيند. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند دختري دوشيزگي بستد، دليل كه در ان سال زني خواهد يا كنيزكي بخرد.

اگر بيند به حرم پادشاه شد و مجامعت نمود، دليل است بر دشمن ظفر يابد. اگر بيند با وي جماع كرد، همين دليل كند و كارش به مراد شود و بعضي گويند: از پادشاه ترس و بيم به وي رسد.

اگر بيند با مرغي مجامعت نمود، دليل كه بر كسي كه بدان مرغ منسوب باشد ظفر يابد. اگر بيند با زني بابكار جماع كرد، دليل كه طالب دنيا و مال حرام شود. اگر اين خواب را زني بيند همين تاويل دارد.

6- تعبیر خواب رابطه جنسی از جابر مغربي

اگر بيند با شتر جماع نمود دليل است از سختي برهد و بر دشمن ظفر يابد و مالش بسيار و نامش بلند گردد.اگر بيند با ترسائي يا جهودي يا گبري مجامعت كرد، دليل كه كارهاي دنياي او به نظام شود. اگر مرد پيري كه به كلي شهوتش زايل شده ببود در خواب بيند شهوتش غالب شده است، چنانكه درجواني بود، دليل كه در كار دين نيك راغب گردد. اگر بيند با پادشاه جماع نمود، دليل است محرم و نزديك او شود. اگر بيند با زن حائض مجامعت نمود، دليل كه كارش بد شود.

اگر بيند با زني مجامعت كرد كه مرده بود، دليل كه كارش بد شود يا با خويشان او پيوند و وصلت كند. اگر ان زنده بود از خويشان او مفارقت كند و بعضي معبران گويند:در تعداد زیادی از موارد دیدن خواب‌های‌ روابط جنسی و زناشویی تعبیری واقعی با زن حائض جماع كردن آساني كارهاي دنيائي او است. اسماعيلِ بنِ اشعث گويد: اگر كسي بيند با زن او كه كنيزك است مجامعت نمود، دليل كه از پادشاه خير و منفعت بدو رسد.

اگر بيند با مردي مشهور و جوان جماع نمود، دليل كه خيري به او رسد. اگر بيند با مردي مجهول و جوان جماع نمود، دليل است از پادشاه حاجت او روا شود. اگر بيند كه بازني ديگر جماع نمود، دليل كه از او نيكي بيند و حاجتش روا شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: در خواب جماع كردن كه از ان غسل واجب شود تاويلش نباشد.

تعبیر خواب رابطه جنسی و بیرون آمدن منی در خواب (انواع تعبیر خواب رابطه جنسی)

7- تعبیر خواب روابط جنسی حیوانات

برايت مى‌گويد: ديدن روابط جنسى حيوانات، بيانگر خوش‌شانسى است.

8- تعبیر خواب رابطه جنسی محافظت نشده

معبرین غربی گویند: خواب رابطه جنسی محافظت نشده سمبل و سمبل ترس از حاملگی و بچه دار شدن می‌باشد این خواب نشان دهنده زندگی نا امن و همراه با تهدید در بیداری است.

9- تعبیر خواب دیدن فیلم پورن

معبرین غربی گویند: اگر در خواب خود را در حال مشاهده کردن فیلم‌های‌ پورن دیدید نشان دهنده این است که شما ممکن است احساس نا امنی در روابط جنسی خود میکنید. البته دیدن فیلم‌های‌ پورن در خواب میتواند سمبل خستگی و یا نیاز به محرکی در زندگی واقعی فرد باشد.

10- تعبیر خواب همجنس بازی

معبرین غربی گویند: اگر در خواب خود را در رابطه با شخصی هم جنس خود دیدید این به این معنی نیست که شما همجنس باز و یا علاقه به هم جنس بازی دارید این به این معنی است که شما دوست داشتن را یاد می گیرید و خود را می‌پذیرید.

11- تعبیر خواب ارتباط با نامحرم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ارتباط با نامحرم در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا می‌باشید.

اگر غمگین هستید از غم فارغ می‌شوید و اگر بدهی دارید ادای دین میکنید، اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می‌رسد و خوشحالتان میکند و بالاخره اگر قهر هستید آشتی میکنید. خواب ارتباط با نامحرم میتواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب‌های‌ شیطانی تعبیر ندارند.

12- تعبیر خواب خارج شدن آب منی

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند با مرده ارتباط داشت و آب منی از وی جدا نشده. دلیل منفعت است اگر از وی جدا شد بد بود.

13- تعبیر خواب ارتباط با محرم

ابن سیرین گوید:‌ اگر بیند با مادر یا خواهر یا کسی دیگر که بر وی حرام است آمیزش کرد، دلیل که هفت خویش از وی بریده شود. اگر زنده بود یا مرده، دلیل بر غم و اندوه بود و بعضی از معبران گویند: اگر زنده بود از وی خیر و نیکی بیند و باشد حج اسلام نماید.

آن گونه خواب ها میتوانند شامل خواب‌هایی از قبیل رابطه جنسی با فردی نا محرم و یا بوسیدن لب ان گردد. برای دانستن و درک بهتر از رویاهای دیده شده به تعابیر زیر روجوع شود.

14- ارتباط با زن مرده در خواب

ابن سیرین: اگر بیند با زن که مرده است نزدیکی نمود، دلیل است غمگین و مستمند باشد. اگر بیند با زن مرده بیگانه نزدیکی کرد، دلیل که کاری که از ان نومید شده باشد به تمامی بیابد.

جابر مغربی: اگر بیند با زنی آمیزش کرد که مرده بود، دلیل که کارش بد شود یا با خویشان او پیوند و وصلت کند. اگر ان زنده بود از خویشان او مفارقت کند
حضرت امام جعفر صادق فرماید:

در خواب نزدیکی کردن که از ان غسل واجب شود تاویلش نباشد.اگر بیند با زن مرده آمیزش کرد، دلیل که از مال مرده چیزی به وی رسد.

15- تعبیر خواب ارتباط با زن در دوران پریودی

اگر مرد پیری که به کلی شهوتش زایل شده ببود در خواب بیند شهوتش غالب شده است، چنانکه درجوانی بود، دلیل که در کار دین نیک راغب گردد. اگر بیند با پادشاه نزدیکی نمود، دلیل است محرم و نزدیک او شود.اگر بیند با زن در زمان پریودی آمیزش نمود، دلیل که کارش بد شود. و بعضی معبران گویند: با زن در دوران قاعدگی نزدیکی کردن آسانی کارهای دنیایی او است.

این که شما یک خواب رابطه جنسی داشتید بدان معنا نیست که شما عجیب‌وغریب و یا یک منحرف جنسی هستید.برعکس، تحقیقات نشان می‌دهد که اکثر افراد در زندگی شان خواب رابطه جنسی را تجربه میکنند: حدود 8 درصد از حوادث شبانه خواب های شما ممکن است، نوعی فعالیت جنسی را شامل شود.

اما چرا ما رویاهای جنسی داریم؟

و چه معنی دارد که زمانی که دیگر شخص رویای شما رئیس شما، بهترین دوست شما، مجری مشهور تلویزیون یا حتی همه ی دریک زمان باشند؟

تعبیر خواب رابطه جنسی و بیرون آمدن منی در خواب (انواع تعبیر خواب رابطه جنسی)

یان والاس، روان شناس رویا و نویسنده کتاب رؤیاها معتقد است :

تمام رویاها،حتی رویاهای جنسی، به اسانی می توانند به چیزهایی که در زندگی شما اتفاق میوفتد متصل شوند و هر شخصیت و هر اتفاق در رویای شما یک قطعه کوچک از شخصیت شما را نشان میدهد.

جالبه بدونیم که رویاهای سکسی طبیعی هستند و تقریباً در همه ی فرهنگ های به یک نسبت رایج اند. مطالعه اي درسال 2007 با بیش از 3500 شرکت کننده نشان داد که شایع‍‌ترین شکل فعالیت جنسی در رویاها نزدیکی بود و بعد از مقاربت بوسیدن و استمناء شیوع بیشتری داشت.

جالب توجه است که در رویاهای جنسی زنان بیشتر احتمال دارد که محتوای رویا شامل لذت بردن از شریک جنسیشان باشد، در حالی‌که رویاهای جنسی مردان بیشتر “خودخواهانه” هستند «با افراد دیگر غیر از شریک جنسی».حدود 20 درصد از رویاهای جنسی زنان شامل شریک جنسی فعلی یا قبلی است ولی در مردان فقط 14 درصد رویاها با شریک جنسی کنونی یا قبلی است.

والاس توضیح می‌دهد که هنگامیکه کسی در رویای جنسی شما ظاهر میشود، الزاماً به معنای این نیست که شما میخواهید با این شخص رابطه داشته باشید.در عوض، اون فرد احتمالا دارای یک ویژگی شخصیتی یا رفتاری قابل تحسین «مانند مهارت های رهبری، مهربانی یا زیبایی و…» است که شما نیز در خودتان می‌بینید اما هنوز بطور کامل دراین زمینه موفق نشده اید.

جیلین هاولوی روان شناس در تفسیر رویا توضیح میدهد که در حالی‌که عده اي از رویاهای جنسی ممکن است به سادگی “تحقق یک آرزو” باشند «شما احتمالا نمیتوانید با این شخص در زندگی واقعی خود رابطه داشته باشید» ولی اغلب رویاهای جنسی طبق معمول پیچیده تر هستند و منعکس کننده تمایلات و ترس های شخصی شما می باشند.

تعداد زیادی از زنان خواب هایی در رابطه با داشتن رابطه جنسی با زن دیگری میبینند. “رویاهای جنسی همجنسگرایانه می توانند بوسیله نزدیک بودن عاطفی که تعداد زیادی از زنان با بهترین دوستان خود داشته باشند، بوجود آیند.

در رویاها گاهی اوقات این نزدیکی ممکن است در سطحی متفاوت و به‌صورت رابطه جنسی باشد اما بعید است درباره گرایش جنسی شما معنی خاصی بدهد مگر این که شما در بیداری نیز کشف کنید که به همجنس تان علاقه مند هستید که در اینصورت نیازمند مشاوره و محاسبه روانشناختی می باشید. “.رویاهای جنسی غیر متعارف یا نامناسب در افرادی که محرومیت جنسی دارند بیشتر دیده میشوند.

رویاهای جنسی گاهی می تواند نشانه ای از خشم باشد.

خشم شور و سکس علاقه است و اگر شما خواب جنسی افرادی را میبینید که در زندگی روزانه نمی‌توانید در مقابلشان ایستادگی کنید و بشما زور می‌گویند، این رابطه جنسی در خواب به نوعی تخلیه همان خشم است.مهم ترین چیز برای یادآوری اینست که رویاها معنی دارند ولی یک رویا را مانند یک توپ سحر آمیز نگاه نکنید، قرار نیست رویاها آینده شما را پیشبینی کنند و قرار نیست اتفاقات خواب شما به واقعیت بپیوندند.

انواع خواب های جنسی رایج در سراسر دنیا عبارتند از

رابطه جنسی با رئیس در خواب
رابطه جنسی با دوست صمیمی در خواب
رابطه جنسی با یک غریبه در خواب
رابطه جنسی شریک زندگی تان با فرد دیگر در خواب
رابطه جنسی با یکی از اعضای خانواده «خواهر،مادر،برادر یا هریک از محارم» در خواب
روابط جنسی خشونت آمیز
روابط جنسی گروهی
به هر یک از خواب های فوق از منظر روانشناسی، در مقالات جداگانه می‌پردازیم.

هریک از این رویاها می‌تواند در افراد کاملا نرمال دیده شود و اصلا نیازی نیست اگر خواب های اینچنینی دیدید فکر کنید که شما انحراف جنسی دارید یا… یادمان باشد تعیین محتوای خواب دست ما نیست و نباید خودمان را بخاطر خواب هایمان سرزنش کنیم.

حدود 90 درصد از خواب دیدن در هنگام خواب REM «حرکت سریع چشم» رخ می‌دهد. “ما درحدود 90 دقیقه از طول خوابمان را در چرخه خواب با REM هستیم.از لحاظ مسیر رؤیاهای ما، بخش هایی از مغز که بیشتر در حین رویا دیدن فعال هستند، بخش هایی هستند که عواطف ما را بر عهده دارند.

“بطور خاص، سیستم لیمبیک، مسئول برخورد با احساسات خوب و بد است.” “بخش کوچکی از فعالیت مغز در طول رویاهای ما، لوب های فرونتال ماست، که مسئول بازرسی و نظم منطقی مراکز بالاتر است و این ممکن است توضیح دهد که چرا رویاهای ما اغلب منطقی نیستند.”

هنگامیکه ما میتوانیم فراتر از محتوا به رویاها نگاه کنیم و معنی اساسی رویاها را کشف کنیم، می‌توانیم انها را بعنوان روشی در جهت خودشناسی استفاده کنیم.

در طول روز ما محدودیت هایی در قبال اندیشه ها و تحریک های بیرونی داریم .” “اکثریت ما سعی میکنیم کار درستی انجام دهیم و در الگوهای رفتاری شناخته شده بعنوان عرف جامعه رفتار کنیم، اما در شب، همه ی چیز تغییر می‌کند.مغز ممکن است دریک فکر خاص که در طول روز داشته باشید تمرکز کند – مهم نیست که چقدر کوتاه است – و بطور بالفعل یک نقطه کانونی برای یک رویا می‌شود.

به غیر از دنیای رویایی که فراتر از معیار های روزمره ما در خودمان قرار می‌دهد، مارشدن می‌گوید که به خصوص رویاهای جنسی بطور خاص هنگامی رخ میدهد که احساس اعتماد به نفس میکنیم.جالب است بدانید که ما وقتی که احساس خوبی در مورد خودمان داریم یا زمانی که ما در خلق و خوی عمومی بهتری هستیم بیشتر احتمال دارد که رویاهای مثبت جنسی داشته باشیم هستند.

رویاها، بطور کلی، نشان دهنده وضعیت کلی بیداری فرد، نگرانی ها، نگرانی ها، آرزوها و غیره است.خروج منی «ارضا شدن» مردان در خواب از نظر علم دکتری مشکلی ندارد و باعث تضعیف قوای جنسی و یا کاهش باروری نمیشود و برخلاف تفکر رایج اصلا جای نگرانی ندارد.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار